Algemene voorwaarden

Een aantal belangrijke huisregels uitgelicht:

  • Voor bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen. Ook is de weder verstrekking aan bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan. Drugs is op het gehele festivalterrein verboden.
  • Het overschrijden van de wet en de maatschappelijke normen en waarden, wangedrag, het plegen van misdrijven, vervuilingen en vernielingen aan materialen, natuur, milieu en terreinen wordt niet getolereerd.
  • Het gebruiken van geweld, discriminatie (in woord, gebaar of kleding) en seksuele intimidatie is verboden.
  • De bezoeker kan op het evenemententerrein aan behoorlijke geluidsniveaus worden blootgesteld. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van gehoor beschermende maatregelen. Op het evenemententerrein is geluidsbescherming verkrijgbaar.

Algemene voorwaarden, reglementen en huisregels voor bezoekers van evenementen van Nederland en Oranje

1 Algemeen – toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels voor bezoekers van evenementen van Nederland en Oranje (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Nederland en Oranje en degene die een toegangsbewijs of een drankmunten-ticket van een door Nederland en Oranje georganiseerd evenement bestelt, koopt en een evenement bezoekt. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de werkzaamheden van alle aan Nederland en Oranje gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen en alle overige natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers ingeschakeld door Nederland en Oranje. De hier bedoelde aan Nederland en Oranje gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers kunnen zich op de volle werking van deze algemene voorwaarden beroepen.

1.2 Onder een evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een (muziek)uitvoering of manifestatie in de ruimste zin van het woord gedurende één of meerdere dagen, georganiseerd door Nederland en Oranje of een derde partij die Nederland en Oranje heeft ingeschakeld voor de organisatie en uitvoering daarvan en de ticketverkoop.

Nederland en Oranje

Vestigings- en bezoekadres:
Van Isselmudenstraat 33,
8326 CS Sint Jansklooster
Telefoonummer: 06-47087034
E-mail: info@gondelvaartdwarsgracht.nl
KvK-nummer: 40061922

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan degene die een toegangsbewijs bestelt ter beschikking gesteld en op zodanige wijze ter hand gesteld dat deze op eenvoudige wijze kennis van de inhoud daarvan kan nemen. Op de websites van Nederland en Oranje waarop tickets voor diverse door haar georganiseerde evenementen worden aangeboden, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten kennis kunnen worden genomen van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden en zal deze op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of deze kunnen worden uitgeprint. Eerst nadat degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen/kopen uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Nederland en Oranje heeft ingestemd door dit op de websites van Nederland en Oranje expliciet aan te geven, kan tot daadwerkelijke aankoop van toegangsbewijzen worden overgegaan.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die een evenement van Nederland en Oranje bezoeken en hiertoe direct of indirect door bestelling van door Nederland en Oranje verkochte toegangsbewijzen of drankmunten-tickets betrokken zijn. Door de expliciete acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden onverkort op de uitvoering van de overeenkomst met Nederland en Oranje van toepassing, ook zonder dat de betrokken bezoeker direct een overeenkomst met Nederland en Oranje heeft gesloten en worden deze algemene voorwaarden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan die bij de levering van de door Nederland en Oranje verkochte c.q. verstrekte toegangsbewijzen en de door Nederland en Oranje georganiseerde evenementen betrokken bezoekers.

1.5 De direct betrokkene bij de levering van de door Nederland en Oranje verkochte toegangsbewijzen of drankmunten-tickets verklaart bevoegd te zijn om de indirect betrokken bezoeker aan de overeenkomst te binden en is gehouden en verbindt zich tot het onverwijld in kennis stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden aan de overige bij de overeenkomst betrokken bezoekers en vrijwaart Nederland en Oranje voor aansprakelijkheid en de gevolgen wanneer dit om welke reden ook wordt nagelaten.

2 Toegangsbewijzen of drankmunten-tickets, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Er komt een overeenkomst tot stand met Nederland en Oranje zodra degene die een toegangsbewijs of een drankmunten-ticket wenst te bestellen en kopen op de bestel-knop op de betreffende website klikt. Degene is alsdan verplicht tot betaling (via I-deal) van de bestelde tickets en Nederland en Oranje is na ontvangst van de betaling verplicht tot toezending van de tickets.

2.2 De betaalde tickets worden binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd per e-mail. Bestelde en betaalde tickets kunnen niet worden geretourneerd (tegen geld) of omgeruild (voor andere soorten tickets) bij Nederland en Oranje

2.3 Een ticket bestaat uit een door of vanwege Nederland en Oranje verstrekt document of een e-mail met qrcode. De qrcode is uniek. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Een toegangsbewijs geeft alleen toegang tot vrij toegankelijke ruimtes op het festivalterrein voor publiek, derhalve niet tot sponsor- of vip-ruimtes, rennerskwartier, backstage-ruimtes e.d. Een drankmunten-ticket geeft recht op het aantal munten dat is vermeld op het ticket. Het ticket wordt gescand bij de kassa waar de munten in ontvangst kunnen worden genomen.

2.4 Ingevoerde (persoons)gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. Nederland en Oranje respecteert de privacy van haar bezoekers (zie ook de Privacyverklaring van Nederland en Oranje op www.gondelvaartdwarsgracht.nl). Deze privacy geldt voor alle informatie die via de websites van Nederland en Oranje wordt verstrekt. Nederland en Oranje gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens zijn verstrekt en noodzakelijke informatie(voorziening) aan haar bezoekers.

2.5 Het risico van verlies of beschadiging van de tickets en/of hiervoor uitgereikte polsbandjes tijdens festival ligt volledig bij degene die het toegangsbewijs heeft gekocht c.q. verkregen. Niet geldige tickets en/of verloren/beschadigde polsbandjes mogen door Nederland en Oranje worden geweigerd c.q. de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.

2.6 Indien tickets verveelvoudigd zijn op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde qrcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot een evenement, dan heeft Nederland en Oranje of de organisator van het evenement het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang daarvoor is.

2.7 Nederland en Oranje heeft het recht de ticket(s) ongeldig te maken of de toegang tot het evenement te (laten) ontzeggen (door de organisator van het evenement) indien en zodra een of meer van de in deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels genoemde bepalingen worden overtreden. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.

3 Huisregels door Nederland en Oranje georganiseerde evenementen

3.1 Bezoekers van door Nederland en Oranje georganiseerde evenementen dienen zich te houden aan de in deze bepaling gestipuleerde huisregels. Op het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. In verband met het belang van de naleving van de huisregels zullen deze eveneens in verkorte vorm bij de ingang en op het terrein van het evenement op borden/zeilen aan de bezoekers worden getoond.

3.2 Ter bescherming van o.a. de veiligheid van de bezoekers van de evenementen dienen bezoekers van 14 jaar en ouder zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren aan de hand van een geldig ID-bewijs en kunnen ze op ieder gewenst moment worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd.

3.3 Het is niet toegestaan (zit)meubilair, koelboxen en/of eigen eten (waaronder lunchpakketten) en drank mee naar binnen te nemen naar het festival- terrein. Specifieke dieetvoeding op doktersvoorschrift (bv. glutenvrij etc.) en rolstoelen/scootmobiels vallen hier niet onder. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Hulphonden hebben wel toegang.

3.4 Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd.

3.5 Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals wederverstrekking ervan aan deze personen. Bij constatering zal aan betrokkenen de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festivalterrein willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

3.6 Het is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes te roken. Nederland en Oranje kan hiervoor worden beboet door de NVWA. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie van het evenement zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer, nadat ter zake hiervan aan de overtreder een waarschuwing is gegeven, hieraan geen medewerking wordt verleend, is de overtreder een direct opeisbare boete van € 70 per overtreding aan Nederland en Oranje verschuldigd en kan overtreder de verdere toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd, onverminderd het recht om nakoming en/of in plaats van de forfaitaire boete de hiervoor bedoelde boetes van de NVWA op de overtreder te verhalen als daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade. Het is niet toegestaan brandende rookwaren weg te werpen in verband met brandgevaar. Deze dienen in alle gevallen volledig gedoofd te zijn.

3.7 Bezoekers dienen de natuur en het milieu te respecteren. Het is niet toegestaan vijvers/grachten te betreden (tenzij duidelijk anders is aangegeven) of schade aan natuur en milieu aan te brengen. Bij constatering zal de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.

3.8 Op het festivalterrein zijn drugs verboden. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft- /harddrugs en/of het handelen in soft-/harddrugs zal degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

3.9 Op het festivalterrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd. Bij constatering zal de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.

3.10 Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.

3.11 Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering zal degene worden overgedragen aan de politie.

3.12 Bij het niet naleven van onze huisregels zal de (verdere) toegang tot het festivalterrein onherroepelijk worden ontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren. Bezoekers en personen die op grond van de wet en/of de huisregels de toegang tot het festivalterrein is ontzegd – om welke reden ook – kunnen geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, kaarten en/of reiskosten.

3.13 Door de overheid c.q. de politie geseponeerde kwesties en zaken, die tijdens en/of na evenementen hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op opgelegde sancties door Nederland en Oranje en/of de organisatie.

3.14 Alle situaties waarin de algemene voorwaarden, reglementen en huisregels niet voorzien beslist Nederland en Oranje en/of de organisatie. Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

4 Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen

4.1 Nederland en Oranje en/of de organisator van het evenement behouden zich het recht voor om het evenement voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) een evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van de door Nederland en Oranje georganiseerde evenementen, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) een evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Nederland en Oranje en/of de organisator van het evenement doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal Nederland en Oranje zich inspannen om degene die een toegangsbewijs heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e‐mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen.

4.2 Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven en een evenement of een deel daarvan wordt verplaatst naar een andere datum en/of locatie, blijven de reeds aangekochte tickets geldig voor de nieuwe datum en/of locatie. In geval van annulering van (een deel van) een evenement bestaat, zulks ter beoordeling van Nederland en Oranje, recht op een vervangend ticket voor een na de annulering te organiseren vervangend evenement of op teruggave van de betaling binnen twaalf weken nadat mededeling is gedaan van de annulering. In beide gevallen is Nederland en Oranje, niet tot vergoeding van verdere schade gehouden. Boekingskosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Toegang tot verplaatste evenementen zal alleen plaatsvinden indien een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs kan worden overlegd.

4.3 Nederland en Oranje en/of de organisator van het evenement behouden zich voorts het recht voor om de uitvoering van (een deel van) het evenement, nadat deze is aangevangen, op te schorten in geval van en gedurende de periode dat een overmachtssituatie als bedoeld in deze bepaling zich voordoet zonder enige verplichting tot schadevergoeding dan wel gedeeltelijke restitutie van de betreffende tickets over de opschortingsduur.

4.4 Ex artikel 6:230 onder O en P van het Burgerlijk Wetboek heeft degene die een toegangsbewijs heeft gekocht geen recht op herroeping of recht om de reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Indien in rechte vast komt te staan dat Nederland en Oranje aansprakelijk mocht zijn voor schade die verband houdt met de overeenkomst met Nederland en Oranje of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is gestipuleerd.

5.2 Het bezoeken van de evenementen van Nederland en Oranje of haar organisatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Nederland en Oranje is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de programmering van de evenementen, de aangegeven aanvangstijden, het aangegeven tijdschema, het verlies of beschadiging van een toegangsbewijs en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die hieruit voortvloeit. Hieronder vallen ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online‐service op de websites van Nederland en Oranje

5.3 Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van gehoor beschermende materialen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor of andere lichamelijke stoornissen.

5.4 Nederland en Oranje is slechts aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt voor zover de wet haar daartoe verplicht en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Nederland en Oranje toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking directe schade waartegen Nederland en Oranje is verzekerd en die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval wordt vergoed, zulks behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van (de organisatie van) Nederland en Oranje Aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade, schade als gevolg van letsel aan personen of schade aan zaken of eigendommen van de bezoeker, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitgesloten.

5.5 Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Nederland en Oranje – om welke reden dan ook – niet tot vergoeding overgaat geldt dat de aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, is beperkt tot de netto-waarde van de factuur/kosten van de toegangsbewijzen waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt.

5.6 De beperking van de aansprakelijkheid van Nederland en Oranje zoals vermeld in deze algemene voorwaarden worden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan derden die betrokken zijn bij de levering van de door Nederland en Oranje verkochte c.q. verstrekte toegangsbewijzen.

5.7 De direct betrokkene bij de levering van de door Nederland en Oranje verkochte toegangsbewijzen vrijwaart Nederland en Oranje en stelt haar schadeloos tegen vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen door namens hem/haar eventueel bestelde kaarten voor medebezoekers voortkomend uit alle aanspraken ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van die medebezoekers die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst met Nederland en Oranje

6 Slotbepalingen

6.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nederland en Oranje partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in der minne te regelen. Klachten met betrekking tot ticketverkoop kunnen per e-mail gemeld worden via: info@gondelvaartdwarsgracht.nl Na ontvangst van de e-mail zal een ontvangstbevestiging worden toegezonden met daarin een beschrijving van de verdere afhandeling en de daarvoor geldende termijn.